زندگـــی زیبـــاツ

....

قدر زندگی را باید دانست

بایگانی
آخرین مطالب
  • ۹۳/۱۰/۱۴
    D:

زندگـــے زیبــــ ـ ـ ــاستــــ

زشتـــــے هاے آن تقصیر ماستــــــــ

هرچه نا زیباستـــــــ آن تدبیر ماستـــــــــ